Tag Archives: obstructive lung disease

Хүүхдийн сэлгэцэл хямралын үед амьсгал удирдах менежмент

Сэлгэцэл хямрал (Inadequate ventilation) — Минутын амьсгал хангалтгүйгээс гиперкарби үүснэ.