Tag Archives: цус багадалт

Кумбсын Шууд Сорил / Direct Coombs Test / Direct antiglobulin test (DAT)

Улаан эсийг in vivo орчинд иммуноглобулин болон дархан бүрдлээр хучих замаар DAT – г явуулдаг. Шинжилгээг хийхдээ өвчтөний угаасан улаан