Tag Archives: цустай бөөлжих

Маллор-Вэйсс хам шинж (Mallory-Weiss syndrome )

Маллор-Вэйс хамшинж гэж хүчтэй огих эсвэл бөөлжиснөөс ходоодны ойрын хэсэг ба улаан хоолойн алсын хэсэгт салстын тууш шарх (интрамурал урагдал)