Tag Archives: тромбоцитопени

ITP (Immune thrombocytophenia)  – ийн эмчилгээнд шинээр нэвтэрч буй Тромбопоэтин – рецептор агонист  

Дархлааны ( буюу идиопатик) тромбоцитопени нь дархлааны оролцоотойгоор ялтас эсийн гэмтэл, ялтас эсийн үйл ажиллагаа алдагдаж улмаар ялтас эсийн тоо