Tag Archives: судасны үрэвсэл

Шенлейн-Геноха пурпура (IgA васкулит): менежмент

Henoch-Schonlein purpura (HSP буюу ШГП) –г мөн IgA васкулит гэдэг [1] бөгөөд энэхүү эмгэгтэй хүүхдийн ихэнхэд нь системийн васкулитаар нийтлэг