Tag Archives: рабдомиолиз

Рабдомиолизийн эмнэлзүй, оношилгоо – /Rhabdomyolysis/

Рабдомиолиз /Rhabdomyolysis/ гэдэг нь булчингийн эд гэмтэн үхжиж булчингийн эдэд агуулагдах электролитууд, миоглобин төдийгүй бусад саркоплазмын уургууд (креатин киназа, альдолаза,