Tag Archives: мэдрэлийн хориг

Хөвчин биеийн бусад хоригууд /ташаа – хэвлий орчим/

Хөвчин биеийн бусад хоригууд сэдвийн дор: Ташаа цавины ба ташаа – аюулхайн мэдрэлийн хориг, Хэвлийн хөндлөн сүлжээнд хориг хийх сэдвүүдийг багтаасан. эдгээр

Нугаламын хажуугийн соматик мэдрэлийн хориг /Paravertebral somatic nerve block/

Уг хоригийг нурууны аль ч түвшинд хийж болох боловч, ихэнх тохиолдолд цээжний болон бүсэлхийн нугалмаас дээшхи түвшинд гүйцэтгэдэг. Нугаламын хажуугийн

Хөвчин биеийн захын мэдрэлд хориг хийх буюу түүний анатоми

Цээжний болон цээж – хэвлийн хавирга завсрын мэдрэлийн хоригийг /Thoracic and thoracoabdominal intercostal nerve blocks/ цээж ба хэвлийн хананы мэс