Tag Archives: дархлаагаар үүсгэгдсэн анхдагч тромбоцитопени

Иммуни тромбоцитопени (ITP) : Эмнэлзүй, Оношилгоо

Иммуни тромбоцитопени ( ITP өөрөөр бас Шалтгаан тодорхойгүй буюу Идиопатик тромбоцитопени пурпура, дархлаагаар үүсгэгдсэн анхдагч тромбоцитопени гэж нэрлэдэг ) гэдэг