Tag Archives: батганы эмгэг эд судлал

Батганы эмгэг эд судлал (Pathology) болон ялган оношлогоо (Differential diagnosis)

Батганы үед гистологит гарах өөрчлөлт болон энгийн батгыг батга төст бусад тууралтуудаас ялган оношлох талаарх мэдээлэл.