Tag Archives: амьсгалын зам

Хүүхдийн сэлгэцэл хямралын үед амьсгал удирдах менежмент

Сэлгэцэл хямрал (Inadequate ventilation) — Минутын амьсгал хангалтгүйгээс гиперкарби үүснэ.

Хүүхдийн хүчилтөрөгчжилт хямарсан үед амьсгал аппаратаар удирдах

Энэ хэсэгт эмнэлзүйн эмч нарт амьсгалын цочмог дутагдалтай хүүхдэд зохиомол амьсгал хийх туршлагыг хуваалцахаар зорьлоо.

Хүүхдийг амьсгалын аппаратад авах үндсэн зарчим, ерөнхий хүндрэл

Өөрийн амьсгалыг хэсэгчлэн эсвэл бүрэн орлуулахыг зохиомол амьсгал буюу эерэг даралтат амьсгал гэдэг.

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент (II хэсэг)

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент нь ерөнхий харж ажиглах үнэлгээнээс эхэлнэ.