Author: Мягмарсүрэн

Цусан суулга буюу шигелла халдвар

COVID – 19 өвчний эмгэг жам

Та бүхэнд коронавирусын халдварт КОВИД-19 өвчний эмгэг жамыг өөрийн ойлголтоор тайлбарлах гэж оролдлоо.

Хүүхдийн живэлт

Хавдар задралын хамшинж (Tumor lysis syndrome)

Хүүхдийн сэлгэцэл хямралын үед амьсгал удирдах менежмент

Хүүхдийн хүчилтөрөгчжилт хямарсан үед амьсгал аппаратаар удирдах

Энэ хэсэгт эмнэлзүйн эмч нарт амьсгалын цочмог дутагдалтай хүүхдэд зохиомол амьсгал хийх туршлагыг хуваалцахаар зорьлоо.