Үе судлал

Яс сийрэгжилтийн урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээний тойм

Остеопороз нь ясны эмгэг нимгэрэлт, зөөлрөл болон амархан хугарах шалтгаан болдог нийтлэг асуудал билээ. Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн даавар болох эстроген нь ясны нягт эд хадгалагдахад гол үүрэгтэй оролцдог бөгөөд цэвэршилтийн дараа энэхүү даавар хамгийн бага төвшинд хүрдэг нь яс сийрэгжих өндөр эрсдлийг дагуулдаг.

Үений голомтот өвдөлтийг оношилох нь

Аливаа  өвчнийг оношилохын тулд тухайн өвчтөнд  эрхтэн тогтолцооны цогц үнэлгээ хийх ёстой. Хэдий тийм ч гэсэн, булчин – араг ясны шалтгаант зовиуруудын үед өвчний үүссэн шалтгаан, өвчний хувиран өөрчлөлт, байрлал зэргийг үнэлж, өвчний түүхийг судлан, цөөн тооны сонгомол сорилууд хийн оношийг урьдчилан таамаглах боломжтой байдаг юм.

Глюкокортикойдын шалтгаант остеопороз – /Glucocorticoid-induced osteoporosis/

Анх 1932 онд Харвей Кушинг  стеройдууд ясны эдэд нөлөөлж байгаа тодорхойлжээ.  Дотоод шалтгаантай (жнь: Кушингийн хам шинж – Cushing’s syndrome) эсвэл гадаад шалтгаантай глюкокортикойдыг илүүдэл нь остеопороз, ясны хугаралд хүргэх боломжтой.