Шээсний ерөнхий

Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ / I хэсэг/

 Шээсний шинжилгээ бол мэдээлэл сайтай, инвазив бус, хүртээмжтэй шинжилгээний арга юм. Шээсний шинжилгээг гүйцэтгэх, үр дүнг тайлбарлахад эмнэлзүйчдээс тусгай ур чадвар шаардагддаг. Шээсний шинжилгээг асуумж, бодит үзлэг, цусны биохими шинжилгээ зэрэгтэй уялдуулан бөөрний цочмог болон архаг өвчнүүдийг оношлоход чухал ач холбогдолтой. Түүнчлэн шинж тэмдэггүй хүмүүст шээсний шинжилгээгээр өөрчлөлт илрэх нь далд хэлбэрийн бөөрний өвчнүүдийг илрүүлэх анхны нотолгоо болдог. Харин нэгэнт оношлогдсон бөөрний өвчний үед явцийг хянахад ашиглагдана.