Цус булэгнэлтийн

Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээний эмнэлзүйн хэрэглээ

РТ- Протромбины хугацаа, aPTT- зориуд идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа, ТТ-тромбины хугацаа зэрэг цус бүлэгнэлтийн шинжилгээнүүдийг өвчтнүүдэд бүлэгнэлтийн үйл ажиллагааг үнэлэхэд түгээмэл ашигладаг. Мөн анти-Ха факторын идэвхийн шинжилгээг заримдаа тохиолдолд хэрэглэдэг.