Бимохими

Метаболизмын эцсийн бүтээгдэхүүнүүдийн эмнэлзүйн ач холбогдол

1.Ammonia (NH 3 )(шүвтэр, аммиак )

Уургийн метаболизмын  эцсийн бүтээгдэхүүн болох аммиак нь нарийн гэдэсний бактерууд болон бөөрний глутамин гидролизын оролцоотой үүсдэг. Хэвийн үед биед үүссэн аммиакын ихэнхи нь элэгний үүдэн венийн тогтолцоогоор дамжин өнгөрдөг ба элэг аммиакыг шээсний хүчил болгон хувиргадаг.