Author: Мягмарсүрэн

Хүүхдийн тахикардийн алгоритм (Pediatric Tachycardia Algorithm)

Хүүхдийн менингококкт халдварын эмнэлзүй

Төрөхөөс өмнөх үеийн хатгалтын бус сорил (Noninvasive Prenatal Testing)

IgA Нефропати (Бержийн өвчин)

Түүдгэнцрийн гэмтлийн эмгэгжам

Хүйн судас

Хүй нь 2 артер, 1 вен, аллонтойн бүрхүүл ба хүй – чацархайн сувгийн үлдэгдэл, цэлцгэнэсэн бодис Вартоны шүүрэл (Wharton jelly) зэргээс бүтнэ.