Сараар: May 2016

Архаг лимфолейкозын байнд чиглэсэн эмчилгээний явц

Сүүлийн хэдэн 10 жил архаг лимфоцитын лейкемийн эмчилгээнд эс хордуулах эмүүд хүчин зүтгэж байсан ба анти-CD20 моноклонал эсрэгбие нэмэгдснээр ач тус өссөн юм. Гэхдээ сүүлийн 5 жил байнд чиглэсэн эмүүд CLL-ийн менежмент болон үр дүнг үндсээр нь өөрчилсөн.

HELLP хам шинжийн үед тохиолдох элэгний хүндрэл, түүний менежмент

Элэгний гематом, шигдээсийг сэжиглэх нь — Ийлдсийн аминотрансфераза ферментүүд илэрхий ихэссэн байх нь хүндрээгүй HELLP хам шинжийн өвөрмөц өөрчлөлт биш ч, хэрэв тэдний хэмжээ ихэссэн байвал элэгний шигдээс, түүний хальсны доорх гематом эсвэл шалтгаан өөр эмгэг (жнь: вирусын гепатит) зэрэг өвчний талаар бодох хэрэгтэй.

HELLP хам шинжийн менежмент

HELLP хам шинийн эмчилгээнд таталтаас урьдчилан сэргийлж магний сульфат тарьж хэрэглэх ба даавар эмчилгээ хийх нь чухал. Хамгийн гол арга хэмжээ бол төрөлтийг шийдэх явдал юм.

HELLP хам шинжийн эмгэг жам, эмнэлзүй, оношилгоо

HELLP хам шинж нь жирэмсний хүндрэл болохын зэрэгцээ эхийн амь насанд заналхийлсэн эмгэг нөхцөл бөгөөд эмнэлзүйд илэрч буй гурван шинжээр (Hemolysis цус задрал, Elevated Liver enzyme levels -элэгний энзимүүдийн хэмжээ нэмэгдэх, Low Platelet levels  – ялтас эсийн тоо цөөрөх) уг хам шинжийг HELLP гэж нэрлэдэг юм.