Сар: April 2016

Дотоод шүүрлийн олон булчирхайн хавдар 1-р хэлбэр (Multiple endocrine neoplasia -1 (MEN-1))

Дотоод шүүрлийн олон булчирхайн хавдар (MEN) гэдэг нь дотоод шүүрлийн 2 буюу түүнээс олон булчирхайг хамарсан хавдар үүсдэг онцлогтой эмгэг юм.