Сар: December 2015

Түрүү булчирхай томролын эмийн эмчилгээ

Түрүү булчирхайн томролын эмнэлзүй, оношилгоо

Түрүү булчирхайн томролын тархварзүй ба эмгэг жам

Түрүү булчирхайн томрол /Benign prostatic hyperplasia (BPH)/ бол ахимаг насны эрчүүдийн дунд түгээмэл тохиолддог, амьдралын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг эмгэг боловч энэ өвчний улмаас амь нас эрсдэх нь бараг үгүй юм. ДЭМБ – ын 1980 онд хийсэн судалгаагаар хөгжингүй орнуудад нас баралтын тохиолдол 0,5 – 1,5:100,000 байжээ.

Нефроз хам шинж ба нефриз хам шинж

Эмнэлзүйд их хэмжээний протейнури, гипоальбуминэми, тулман хаван гэсэн үндсэн гурван шинж болон гиперлипидэми, липидури зэрэг шинжээр  илэрдэг бүлэг  хам шинжийг нефроз хам шинж гэнэ.