Сараар: December 2014

Элэгний энцефалопатийн эмгэг жам – /Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy/

Элэгний энцефалопати бол элэгний циррозтой хүмүүст илэрдэг хүндрэл юм. Элэгний үйл ажиллагаа хямарсан өвчтнүүдэд тархи  хордон  сэтгэц – мэдрэлийн эмгэг үүсч байгаагийн илрэл нь энцефалопати ажээ.