Гардан үйлдэл

Нулимсны зам сэтгүүрдэх

Төрөлхийн нулимсны замын бөглөрөлтэй 13 сартай болон түүнээс бага настай өвчтөнүүдийн 90%-д сэтгүүрдэх нь дангаараа эмчилгээ болдог.

Хөвчин биеийн бусад хоригууд /ташаа – хэвлий орчим/

Хөвчин биеийн бусад хоригууд сэдвийн дор: Ташаа цавины ба ташаа – аюулхайн мэдрэлийн хориг, Хэвлийн хөндлөн сүлжээнд хориг хийх сэдвүүдийг багтаасан. эдгээр аргууд нь мэс ажилбарын үед өвдөлтийн менежментэд чухал ач холбогдолтой юм.

Хавирга завсрын мэдрэлийн хориг

Хавирга завсрын мэдрэлийн хориг нь хөхний мэс ажилбар, торакотоми, торакоскопи, цээжинд гуурс байрлуулах болон хэвлийн дээд хэсгийн мэс ажилбаруудын үед мэс ажилбарын үеийн болоод мэс ажилбарын дараах мэдээгүйжүүлэгт ерөнхий мэдээгүйжүүлгийг дэмжин хэрэглэгддэг үйлдэл юм.